Landscape Design I: Garden Explorations+Educative Scapes

Landscape Design I: Garden Explorations+Educative Scapes

LANDSCAPE DESIGN 1 / PEM212E / 2018-19 Spring Semester

Garden Explorations+Educative Scapes

Doç.Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER, Araş.Gör. Çisem DEMİREL

Toplamda iki ana modülden oluşan stüdyo kurgusunun temel amacı, peyzaj tasarımının temel prensiplerini gerek kavramsal gerekse mekansal anlamda farklı bağlamlar ve kavramlar eşliğinde kavratmak ve deneyimlenmesini sağlamaktır.

P1 / GARDEN EXPLORATIONS: “Bahçe nedir?” sorusunu temel alan bu ilk modül; peyzaj mimarlığının tarihsel ve mekansal anlamdaki ilk ürünü olan “bahçe”yi gerek kavramsal gerekse bağlamsal ve mekansal anlamda sorgulamayı ve buna dair yeni keşifler yaptırmayı hedeflemektedir. Modül, ilki 2.5 hafta süren başlangıç çalışması ile birlikte toplamda 8 haftayı kapsamaktadır.

This first module, which is based on the question of “what is a garden”, aims to question the “garden”, which is the first product of the historical and spatial meaning of landscape architecture, both in terms of conceptual and spatial meaning and to make new discoveries about it. The module covers a total of 8 weeks, the first of which takes 2.5 weeks.

P1-1 / RE-GARDEN: Re-Producing Garden Design Iconsİlk modüle giriş niteliğinde olan bu çalışma, tasarlanmışı çözümleme ve yeniden üretme, üretirken de yeni keşifler yapma ve anlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, farklı dönemlere ait ev-bahçe tasarımı birlikteliği anlamında ikonlaşmış projelerin yeniden üretimi yapılacaktır. Öğrenme sürecini tersten sunmayı amaçlayan bu çalışma, Mimari Proje Stüdyosu 1 ile ortak yürütülecek ve 2,5 hafta sürecektir.

This study, which is an introduction for the first module, aims to analize and reproduce the design, and explore new discoveries while producing. In this context, house-garden design within the meaning of coexistence of different periods of reproduction of the iconic projects will be carried out. This study, which aims to present the learning process in reverse, will be held together with the Architectural Project Studio 1 and will last for 2.5 weeks.

P1-2 / SITUATIONAL GARDENS: Farklı fiziki çevrelerin, koşulların ve kullanıcıların varlığı aynı bahçenin tasarımın yolculuğunu nasıl değiştirir? Bahçenin farklı bağlamlar ve kavramlar eşliğinde sorgulanacağı çalışmada, aynı arazinin her öğrencinin kendi belirlediği bağlamlar ile bahçeyi sorguladığı ve bu değişkenliğin sunduğu farklı tasarım alternatifleri ile farklı hikayelere sahip durumsal bahçeleri görmek ve keşfetmek ana hedeftir.  

“How does the presence of different physical environments, conditions and users change the design of the same garden?” In this study where the garden will be questioned with different contexts and concepts, the main goal is to seek and discover the situational gardens with different stories and different design alternatives that each student questions the garden with the contexts determined by themselves.

P2 / EDUCATIVE SCAPES: “Kentsel açık alanlar eğitim veren bir hale nasıl bürünebilir?” sorusu üzerinden temellenen ikinci modül, bir yandan 21. yüzyılın yeni öğrenme modellerini (new learning theories) sorgularken bir yandan da kentsel açık alan tasarımının bu öğrenme şekilleri üzerinden nasıl daha deneyimsel ve eğitsel olabileceğinin olanakları üzerine düşünmeyi hedeflemektedir. Güncel ve gelecekteki öğrenme ve öğretme biçimlerinin açık alan kullanıcısının alışkanlıklarını nasıl değiştirebileceği ve de tam tersi bakış açısıyla bu açık alanların bu yeni öğrenme modellerini nasıl tetikleyebileceğinin (practice-based learning) sorgulanacağı çalışma; öğrencilerin neyi, nasıl öğretmek isteyeceği kararı ile şekilleneceği kent ölçeğinde açık alan tasarım deneyimleri bütünüdür.  Modülün süresi 6 haftadır.

The second module, which is based on the question of “How does urban open spaces can become educational?” aims to reflect the new learning theories of the 21st century while thinking about the possibilities of how urban open space design can be more experimential and educational through these learning theories. The study of how current and future learning and teaching theories can change the habits of the open space user and, in contrast, how does the open spaces can trigger these new learning theories (practice-based learning); is the whole of open space design experiences in urban scale where students will be shaped by what they want to teach.  The duration of the module is 6 weeks.