Yeterlilik Sınavı ile İlgili Senato Esasları

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI
(Bu esaslar İTÜ Senatosunun 05.12.2013 günlü 586 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

Doktora Yeterlik/Sanatta Ön Yeterlik Sınavı

Senato Esasları Madde 61- Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)    Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde yapılır.

b) Yazılı sınavın kapsamı program yürütme kurulu tarafından belirlenir, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Yazılı sınav, her biri en az üç saat olmak üzere iki farklı günde yapılan iki bölümden oluşur. Sanatta yeterlik programlarında, sınav süresi program yürütme kurulu tarafından belirlenir.

c)    Öğrenci yazılı sınavlarda yeterli puanı alamasa dahi, sözlü sınava girme hakkına sahiptir. Sözlü sınav, yazılı sınavın ikinci bölümünü izleyen üç gün içinde yapılır. Sınav süresi en az 45 dakikadır. Öğrencinin danışmanı, jüride bulunmaması durumunda sözlü sınava jüri üyesi olarak davet edilir. Öğrencinin eş danışmanı varsa jüride, danışmanlardan sadece biri yer alır.

d)    Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, I. ve II. yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 50 (50/100) puan almaları gerekir. Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %35’dir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması 65 puan olmalıdır.

e)    I. ve II. yazılı sınav kapsamı (anabilim dalı tarafından yeterlilik sınavı için önceden belirlenen ders isimleri) önceden belirlenir ve en az 2 ay önceden ilan edilir. Sorulacak soru sayısı, cevaplanacak soru sayısından fazla olmalı, öğrenciye cevap vereceği sorularda seçme hakkı tanınmalıdır.

f)     Jüriler sınav sonuçlarını sınavlardan en geç bir gün sonra önerileriyle birlikte doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesine iletir. Komite, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna, Madde 61-d’deki değerlendirme ölçütlerine göre karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanak ile enstitüye bildirilir.

g)    Öğrenci başarısız olursa, izleyen yarıyılda yeterlik sınavına tekrar girdiği takdirde, isterse sadece başarısız olduğu yazılı kısımdan sınava alınır. Ancak, öğrenci istediği takdirde, bir önceki sınavda başarılı olduğu sınavdan da notunu yükseltmek amacı ile tekrar sınava girebilir. Bu durumda en son aldığı not geçerli olur. İzleyen dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bu hakkını kaybeder ve sonraki sınavlarda sınavın tümünden sorumlu olur.