Yeterlilik Sınavı ile İlgili Senato Esasları

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI
(Bu esaslar Üniversite Senatosunun 05.01.2017 günlü, 645 sayılı toplantısında  kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

Doktora Yeterlik/Sanatta Ön Yeterlik Sınavı

Senato Esasları Madde 14– Doktora yeterlik  sınavının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde yapılır.

b) Yazılı sınavın kapsamı program yürütme kurulu tarafından belirlenir, enstitü anabilim dalı başkanı ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Yazılı sınav, her biri en az üç saat olmak üzere iki farklı günde yapılan iki bölümden oluşur.

c) Yazılı sınav iki ayrı sınavdan oluşur. Öğrenci yazılı sınavlarda yeterli puanı alamasa dahi, sözlü sınava girme hakkına sahiptir. Sözlü sınav, yazılı sınavın ikinci bölümünü izleyen üç gün içinde yapılır. Sınav süresi en az 45 dakikadır. Öğrencinin eş danışmanı varsa jüride, danışmanlardan sadece birinci danışman yer alır.

d) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, I. ve II. yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 50 (50/100) puan almaları gerekir. I. ve II. sınavların ağırlığı eşittir.  Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %35’dir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması 65 puan olmalıdır.

e) I. ve II. yazılı sınav kapsamı (yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavı için belirlenen ders isimleri) belirlenir ve en az 2 ay önceden ilan edilir. Sorulacak soru sayısı, cevaplanacak soru sayısından fazla olmalı, öğrenciye cevap vereceği sorularda seçme hakkı tanınmalıdır.

f) Jüriler sınav sonuçlarını sınavlardan en geç bir gün sonra önerileriyle birlikte doktora yeterlik komitesine iletir. Komite, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna, Madde 14 (d) bendindeki değerlendirme ölçütlerine göre karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanak ile enstitüye bildirilir.

g) Öğrenci başarısız olursa, izleyen yarıyılda yeterlik sınavına tekrar girdiği takdirde, isterse sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır. Ancak, öğrenci istediği takdirde, bir önceki sınavda başarılı olduğu sınavdan da notunu yükseltmek amacı ile tekrar sınava girebilir. Bu durumda en son aldığı not geçerli olur. İzleyen dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bu hakkını kaybeder ve sonraki sınavlarda sınavın tümünden sorumlu olur.